HomeΕμφυτεύματα

Εμφυτεύματα

Η απόφαση για την τοποθέτηση εμφυτεύματος

Πριν ο γιατρός και ο ασθενής πάρουν την απόφαση για μία θεραπεία με εμφυτεύματα, είναι απαραίτητη η εξέταση όλων των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών. Στο σημείο αυτό, όμως, μπορεί να σημειωθεί εκ των προτέρων, ότι η εμφύτευση αποτελεί σήμερα την ασφαλέστερη διαδικασία με την καλύτερη μακροχρόνια πρόγνωση. Παρ’ όλ’ αυτά όμως θα πρέπει – όχι μόνο για οικονομικούς λόγους – να συζητηθούν σε κάθε περίπτωση με τον ασθενή και οι άλλες θεραπευτικές δυνατότητες.

Ακόμη και αν η φροντίδα του εμφυτεύματος κατά κανόνα αποτελεί την πιο χρονοβόρα λύση αντιμετώπισης, δεν θα πρέπει να αποκρυφτεί από τον ασθενή η δυνατότητα αυτή, διότι υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην είναι απαραίτητο το τρόχισμα των υγιών δοντιών. Σε μια ενημερωτική συζήτηση μπορούν να εκτεθούν τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα μιας θεραπείας εμφύτευσης, όμως θα πρέπει να αναφερθούν και οι εμπεριεχόμενοι κίνδυνοι. Ενώ το κλείσιμο ενός κενού με στεφάνες ή γέφυρες ή η αντιμετώπιση μιας γνάθου δίχως δόντια με μια ολική τεχνητή οδοντοστοιχία δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ασθενή (εκτός από την πιθανή βλάβη των υγιών δοντιών), η εμφύτευση κατ’ αρχήν είναι μια χειρουργική επέμβαση. Αυτή απαιτεί μια προσεκτική γενική εξέταση του ασθενή.

Διάγνωση

Μέρος της διάγνωσης αποτελεί η ίδια ενημέρωση του ασθενή αναφορικά με τις ασθένειές του, αλλεργίες καθώς και των φαρμάκων που λαμβάνει. Πριν από την ίδια την επέμβαση θα πρέπει να γίνει μια εκτενής καταγραφή των τοπικών ευρημάτων. Εκτός από την κλινική εξέταση (αξιολόγηση του βλεννογόνου, της γλώσσας, των μυών, των υπόλοιπων δοντιών, του ύψους και πλάτους των γνάθων, των αποστάσεων μεταξύ των γνάθων κ.τ.λ.) σημαντική είναι η ακτινογραφία, η οποία επιτρέπει ακριβέστερες πληροφορίες αναφορικά με τα «προσφερόμενα οστά» στην περιοχή, όπου πρόκειται να γίνει η εμφύτευση. Η διάγνωση αυτή για τα προσφερόμενα οστά είναι το βασικότερο κριτήριο απόφασης αναφορικά με την εμφύτευση.

Αποτέλεσμα της απώλειας των δοντιών είναι - σε εξάρτηση με την ηλικία και τους υπάρχοντες ατομικούς παράγοντες - η αποικοδόμηση της οστικής ουσίας (συγκεκριμένα της φατνιακής απόφυσης). Αυτή η οστική ατροφία μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε η εμφύτευση να μην είναι πλέον εφικτή ή αντίστοιχα να είναι πραγματοποιήσιμη μόνο μετά από πρόσθετες εγχειρητικές επεμβάσεις.

Με την βοήθεια ειδικών τεχνολογιών ακτινογραφίας (ενδοστοματικό φιλμ, πανοραμική ακτινογραφία, τρισδιάστατη διάγνωση) μπορούν σήμερα να αξιολογηθούν με μεγάλη ακρίβεια τα υφιστάμενα προσφερόμενα οστά. Οι οδηγοί - διαφάνειες ακτινογραφιών υποστηρίζουν την διάγνωση, διότι όχι μόνο καθορίζουν επακριβώς την ακριβή διάσταση, αλλά βοηθούν και στον καθορισμό του καλύτερου σημείου τοποθέτησης του εμφυτεύματος.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές, στις οποίες τραυματίζονται ανατομικές δομές κατά τον τρυπανισμό του οστού ή από το ίδιο το εμφύτευμα. Στην κάτω γνάθο αυτό είναι το κάτω φατνιακό νεύρο που βρίσκεται στο πλευρικό κάτω μέρος του οστού (το νεύρο, που παρέχει την αίσθηση στα δόντια και το κάτω χείλος). Ένας τραυματισμός του νεύρου αυτού μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή και μόνιμη βλάβη.

Αυτό σημαίνει, ότι ο ασθενής θα διαμαρτύρεται για δυσφορία (μούδιασμα, πόνους, φαγούρα κ.ά.) στην περιοχή του κάτω χείλους / την περιοχή της κάτω γνάθου της αντίστοιχης πλευράς. Ο κίνδυνος είναι όμως εξαιρετικά σπάνιος και εξαρτάται από την εμπειρία του θεράποντα ιατρού. Στην άνω γνάθο είναι η κύρια ρινική κοιλότητα και οι παραρρινικές κοιλότητες (ιγμόρεια άντρα), που μπορεί να περιορίσουν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Με χρονοβόρες εγχειρητικές διαδικασίες μπορεί να διεξαχθεί με επιτυχία σήμερα η εμφύτευση ακόμη και σε δύσκολες περιοχές. Με την βοήθεια διαφόρων μεθόδων ανάπλασης των οστών και υλικών αποκατάστασης αυτών μπορούν να εξαλειφθούν οστικά ελλείμματα. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά και εγκαίρως για όλα τα διαπιστωθέντα ευρήματα. Σε κάθε επιμέρους περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους και να του δοθεί αρκετός χρόνος, ώστε να αποφασίσει υπέρ ή κατά μιας εμφύτευσης.

Η πιο σύγχρονη και ακριβέστερη διάγνωση είναι η ψηφιακή ογκοτομογραφία (DTV) και η υπολογιστική διάγνωση - αξονική τομογραφία (CT), που είναι σε θέση να μας δώσουν μετρήσιμα στοιχεία σε ολόκληρη την περιοχή της κεφαλής. Βάσει των διαπιστωθέντων διαγνωστικών στοιχείων και των προσωπικών σας επιθυμιών μπορεί στη συνέχεια να δημιουργηθεί το πλάνο θεραπείας.

Γιατί τα εμφυτεύματα αποτελούν την καλύτερη θεραπεία

Τα εμφυτεύματα είναι σήμερα βοηθητικά μέσα, δοκιμασμένα στα ιατρεία, για μια αισθητικά και λειτουργικά καλύτερη αποκατάσταση της ελαττωματικής λειτουργίας του οργάνου της μάσησης λόγω απώλειας των δοντιών. Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων στο οστό της γνάθου είναι για τον λόγο αυτό ένα προπαρασκευαστικό χειρουργικό μέτρο, το οποίο καθιστά δυνατή, την σημαντική επέκταση των συμβατικών δυνατοτήτων και ορίων της αντιμετώπισης με τεχνητή οδοντοστοιχία. Κάθε κενό στα δόντια θεωρητικά αποτελεί ένδειξη για ένα εμφύτευμα.

Τα εμφυτεύματα καθιστούν δυνατή την αποφυγή γεφυρών και έτσι συμβάλουν στη διατήρηση των υγιών δοντιών (αντικατάσταση ενός μόνο δοντιού). Με συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών είναι περαιτέρω δυνατό, να κατασκευαστούν γέφυρες, όταν στην πραγματικότητα θα μπορούσε να κατασκευαστεί μόνο μια τεχνητή οδοντοστοιχία (μειωμένη σειρά δοντιών, αύξηση στηριγμάτων), και τελικά, με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μια γνάθο δίχως δόντια, είτε να σταθεροποιηθούν οι ολικές τεχνητές οδοντοστοιχίες σχεδόν με τη σταθερότητα που αποδίδουν ακίνητες σταθερές εργασίες, είτε αυτές να αντικαθίστανται τελείως μετά από τοποθέτηση πολλών εμφυτευμάτων από μία σταθερή δόντι προς δόντι προσθετική εργασία.

Μέσω της επιλογής των κατάλληλων συστημάτων εμφύτευσης είναι βασικά δυνατό, να «επανεξοπλιστεί» σταδιακά με εμφυτεύματα ο ασθενής που έχει χάσει ένα δόντι ή έχει πλήρη απουσία δοντιών, δίχως να πρέπει να έρθει οποιαδήποτε στιγμή αντιμέτωπος με μια τεχνητή οδοντοστοιχία.

Περαιτέρω είναι σημαντικό για εσάς να γνωρίζετε, ότι τα εμφυτεύματα, όταν επουλωθούν μέσα στο οστό, έχουν επίσης την ιδιότητα της διατήρησης της αρχιτεκτονικής δομής του οστού, που σημαίνει ότι εκεί όπου υπάρχουν εμφυτεύματα, τα οποία λειτουργικά επιβαρύνονται με τον σωστό τρόπο, δεν πραγματοποιείται αποικοδόμηση της οστικής ουσίας αλλά διατηρούνται οι αρχικές μορφές της δομής του οστού της γνάθου.

 Κατασκευή & Φιλοξενία: Drosos Creative Agency

Joomla templates by Joomlashine